Høring – forslag til vektlegging av kildebruk og kildekritikk i valgfrie læreplaner i programfag i samfunnsfag og økonomi innenfor programområdet i språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering

Fristen for å gi uttalelse på denne høringen er dessverre utløpt.

1. Innledning

Utdanningsdirektoratet sender med dette forslag til økt vektlegging av kildebruk og kildekritikk i følgende læreplaner på høring (se forslag til reviderte læreplaner vedlagt høringen):

 • læreplan i antikkens språk og kultur
 • læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • læreplan i historie og filosofi
 • læreplan i markedsføring og ledelse
 • læreplan i medie- og informasjonskunnskap
 • læreplan i næringslivsøkonomi
 • læreplan i politikk, individ og samfunn
 • læreplan i psykologi
 • læreplan i rettslære
 • læreplan i samfunnsøkonomi
 • læreplan i samisk historie og samfunn

Utdanningsdirektoratet foreslår å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk i:

 • formålstekstene
 • hovedområdebeskrivelsene
 • grunnleggende ferdigheter
 • kompetansemål

 

Hensikten med endringene er å synliggjøre at kildebruk og kildekritikk er en del av opplæringen. Vi tar sikte på å ta nye reviderte læreplaner i bruk fra 1. august 2016.

Våre høringer er åpne for alle, og høringsuttalelser besvares elektronisk i vårt høringsvektøy.

Vi sender høringer på e-post til postmottak i sentrale organisasjoner. Hvis dere har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede virksomheter som er relevante, ber vi dere om å videresende høringen til dem.

Høringsfristen er 1. Juni 2016.

2. Bakgrunn og behov for endringer

Tilbakemeldinger fra skoler, lærere og sensorer viser at kildebruk og kildekritikk ikke blir ivaretatt godt nok i læreplanene i de valgfrie programfagene i samfunnsfag og økonomi i programområdet for språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering. I eksamensbesvarelsene er det tydelig at dette blir vektlagt, forstått og praktisert ulikt i opplæringen. Utdanningsdirektoratet har over flere år fått tilbakemeldinger fra sensorarbeid i nevnte fag at dette er utfordrende.

I sluttrapporten Evaluering av eksamener i samfunnsfag våren 2011 (Rambøll 2011) trekkes det særlig fram når det gjelder eksamen i samfunnsøkonomi at en bør: tilføye et kompetansemål som gjør det til en kompetanse å henvise til kilder, vurdere kilder kritisk og lese og anvende diagrammer (2011:75). I samme rapport kommer det fram i de kvalitative intervjuene med sensorer i medie- og informasjonskunnskap: at manglende retningslinjer for evaluering av kildebruk er en stor utfordring, og [det etterspørres] større klarhet og etablering av en felles holdning blant sensorer til hvordan elevenes kildebruk skal evalueres (2011:30).

I delrapporten Evaluering av forsøk med tilgang til Internett på eksamen (2014–2015 Rambøll) der mange av samfunnsfagene er med i forsøket, påpekes det at:

(...) elevenes evne til å bruke kilder på en god og etterrettelig måte, er en sentral forutsetning for god bruk av Internett. I tillegg til enhetlige rutiner for bruk og gjengivelse av kilder, er det nødvendig at aktørene har sammenfallende oppfatninger om hva som utgjør fusk, med en eksamensform hvor kommunikasjon er den eneste aktiviteten som ikke er tillatt. Evalueringen viser at elever, lærere og sensorer i dag har ulike vurderinger av dette, både internt og på tvers av de tre aktørgruppene (2014 - 2015:4)

Etter Kunnskapsløftet ble alle hjelpemidler tillatt til sentralt gitt skriftlig eksamen. Dette førte til økt fokus på kildebruk og kildekritikk, og at dette derfor burde konkretiseres i læreplanene.

I de fleste av programfagenes læreplaner nevnes kildebruk og kildekritikk delvis, men i kompetansemålene kommer ikke dette tydelig nok til uttrykk. Dette har ført til ulik opplæring og vurderingspraksis.

I fellesfaget samfunnsfag og norsk i videregående opplæring kommer kildebruk og kildekritikk til uttrykk i flere kompetansemål, mens emnet ikke blir fulgt opp godt nok i de valgfrie samfunnsfaglige og økonomiske programfagene.

I forskningsprosjektet Kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring, utført av NIFU, pekes det i andre delrapport, Studieforberedt etter studieforberedende? (2015:13) på at studentene i høyere utdanning har sviktende evne til kritisk tenking. Rapporten trekker fram at studentene har varierende ferdigheter i å vurdere informasjon, de reproduserer og at de bør oppøve en mer kritisk holdning til kilder og kildevalg.

3. Endringsforslag

Utdanningsdirektoratet foreslår at kildebruk og kildekritikk blir tydeliggjort i læreplaner for de valgfrie programfagene i samfunnsfag og økonomi innenfor programområdet språk, samfunnsfag og økonomi på studiespesialisering. Ved å synliggjøre kildebruk og kildekritikk vil det bli tydelig at dette er en del av opplæringen i fagene.

 

3.1. Antikkens språk og kultur

Se endringsforslag i revidert læreplanutkast.

 

Er tilføyd ny tekst i formålet i antikkens språk og kultur dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i antikkens språk og kultur dekkende for bruk av kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i antikkens språk og kultur dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nytt kompetansemål i læreplanen for antikkens språk og kultur dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.2. Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Se endringsforslag i læreplanutkast.

Er tilføyd ny tekst i formålet i læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen entreprenørskap og bedriftsutvikling dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen entreprenørskap og bedriftsutvikling dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nytt kompetansemål i læreplanen entreprenørskap og bedriftsutvikling dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.3. Historie og filosofi

Se endringsforslag i læreplanutkast.

Er tilføyd ny tekst i formålet i læreplan i historie og filosofi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen i historie og filosofi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen i historie og filosofi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplanen i historie og filosofi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.4. Markedsføring og ledelse

Se endringsforslag i læreplanutkast. 

Er tilføyd ny tekst i formålet i læreplan i markedsføring og ledelse dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen i markedsføring og ledelse dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen i markedsføring og ledelse dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplanen i markedsføring og ledelse dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.5. Medie- og informasjonskunnskap

Se endringsforslag i læreplanutkast.

Er tilføyd ny tekst i formålet i læreplan i medie- og informasjonskunnskap dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen i medie- og informasjonskunnskap dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen i medie- og informasjonskunnskap dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplanen i medie- og informasjonskunnskap dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.6. Næringslivsøkonomi

Se endringsforslag i læreplanutkast.

Er tilføyd ny tekst i formålet i læreplan i næringslivsøkonomi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen i næringslivsøkonomi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen i næringslivsøkonomi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplanen i næringslivsøkonomi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.7. Politikk, individ og samfunn

Se endringsforslag i læreplanutkast. 

Er tilføyd ny tekst i formålet til læreplan i politikk, individ og samfunn dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen i politikk, individ og samfunn dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen i politikk, individ og samfunn dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplanen i politikk, individ og samfunn dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.8. Psykologi

Se endringsforslag i læreplanutkast.

Er tilføyd ny tekst i formålet i læreplan i psykologi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen i psykologi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen i psykologi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplanen i psykologi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.9. Rettslære

Se endringsforslag i læreplanutkast.

Er tilføyd ny tekst i formålet i læreplan i rettslære dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen i rettslære dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen i rettslære dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplanen i rettslære dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.10. Samfunnsøkonomi

Se endringsforslag i læreplanutkast.

Er tilføyd ny tekst i formålet i samfunnsøkonomi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplanen i samfunnsøkonomi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplanen i samfunnsøkonomi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplanen i samfunnsøkonomi dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

3.11. Samisk historie og samfunn

Se endringsforslag i læreplanutkast.

Er tilføyd ny tekst i formålet i læreplanen i samisk historie og samfunn dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i hovedområdebeskrivelsene i læreplan i samisk historie og samfunn dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd ny tekst i grunnleggende ferdigheter i læreplan i samisk historie og samfunn dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

Er tilføyd nye kompetansemål i læreplan i samisk historie og samfunn dekkende for å tydeliggjøre kildebruk og kildekritikk?

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene vil totalt sett ikke bidra til vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vennlig hilsen


Erik Bolstad Pettersen
Divisjonsdirektør

Eli-Karin Flagtvedt
Avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.