Underveisrapport Vurdering for læring - pulje 7

Fristen for å gi svar på denne undersøkelsen er dessverre utløpt.

1. OM UNDERVEISRAPPORTEN

Spørsmålene dekker de punktene Utdanningsdirektoratet ønsker rapportering i forhold til. Spørsmålene bygger på planmalen, slik at rapporten kan ta utgangspunkt i planen som er utformet. 

Underveisrapporten gir skoleeier, Fylkesmann og Utdanningsdirektoratet informasjon om utviklingen i satsingen og vil gi grunnlag for justeringer i det videre  arbeidet lokalt og nasjonalt. Underveisrapporten skal være utfylt senest 01.03.2017.

2. MÅL OG MÅLOPPNÅELSE

Gi en kort beskrivelse av status på målene for skolene, skoleeier, eller begge samlet sett.

Dersom målene som ble formulert i skoleeiers plan er endret, beskriv endringene.
Vis gjerne til hvilket kunnskapsgrunnlag skoleeier støtter seg til i vurderingen av status på mål.

3. ORGANISERING OG FORANKRING AV SATSINGEN

Har alle lærerne på deltakerskolene vært involvert i satsingen?

Velg ett alternativ

Begrunn gjerne svaret

Hvilken rolle og ansvar har skoleeier/styret hatt?

Hvilken rolle og ansvar har ressurspersonen(ene) hatt?

Hvilken rolle og ansvar har ledelsen ved skolen hatt?

Hvilke forankringsprosesser har det vært lagt opp til med skolene, lærerne og evt. VO?

Dersom PPT har vært involvert, på hvilken måte har dette vært gjort?

På hvilken måte har elever/deltakere vært involvert?

På hvilken måte har foresatte vært involvert?

4. INNHOLD OG GJENNOMFØRING AV KOMPETANSEBYGGINGEN I SATSINGEN

Beskriv hvilke nettverk som brukes i satsingen

Hvordan har nettverksarbeidet vært lagt opp?

(møtefrekvens, innhold, forpliktende arbeid mellom nettverksmøtene etc.)

Hvor viktig har nettverk vært for videreutvikling av vurderingspraksisen?

Velg ett alternativ

Beskriv andre eventuelle kompetansetiltak på vurdering for læring i kommunen/skolen

Beskriv kort hvordan utviklingsarbeidet på skolen(e) har fungert så langt.

Har dere involvert et eksternt fagmiljø i utviklingsarbeidet?

Dersom dere har involvert et eksternt fagmiljø i utviklingsarbeidet, beskriv kort hva det har gått ut på, og hva det har bidratt med i utviklingsarbeidet.

For eksempel innlegg på møter/samlinger, veiledning, kurs m.m.

5. TEGN PÅ ENDRING AV PRAKSIS

Har skolen(e)s vurderingspraksis endret seg de siste årene, når det gjelder arbeidet med mål og kriterier/kjennetegn på måloppnåelse?

Velg ett alternativ

Har skolen(e)s vurderingspraksis endret seg de siste årene, når det gjelder arbeidet med tilbakemeldinger?

Velg ett alternativ

Har skolen(e)s vurderingspraksis endret seg de siste årene, når det gjelder arbeidet med egenvurdering og elevinvolvering?

Velg ett alternativ

Beskriv kort synlige tegn på endringer i lærernes opplærings- og vurderingspraksis, og hva som har vært viktig for å oppnå disse endringene

Har det vært andre synlige tegn på utvikling/endring så langt - på skole og på skoleeiernivå?

Beskriv kort hvilke endringer dette dreier seg om og hva som har vært viktig for å oppnå disse endringene.

6. UTFORDRINGER

Beskriv kort hvordan skoleeier og skoler har jobbet med eventuelle utfordringer eller hindringer i arbeidet med satsingen

* på skoleeiernivå

* på skolenivå

7. RÅD TIL FYLKESMANNEN OG UTDANNINGSDIREKTORATET

Her kan skoleeier gi råd til Fylkesmannen og direktoratet om forhold de mener bør endres eller justeres i den videre satsingen, f.eks. ut fra erfaringer med direktoratets opplegg for denne satsingen.

8. ANNET

Her kan skoleeier beskrive forhold som ikke er omfattet av rapportmalen og som de ønsker å formidle.