Innsendt til Utdanningsdirektoratet
Innsendt og bekreftet av instansen via: john.m.grindeland@ntnu.no
John Magne Grindeland
26.09.2017
John Magne Grindeland

Første skisse til kjerneelementer i naturfag

1. Innledning

Dette er den aller første skissen til hva kjerneelementer kan være i naturfag. Den viser hvor langt kjerneelementgruppen har kommet i arbeidet med å definere hva som er kjerneelementer i naturfag.

Naturfag har lange tradisjoner, samtidig som det er et fag som endres med samfunnsutviklingen. Kjerneelementgruppen i naturfag er nå i oppstarten av prosessen med å lage kjerneelementer med tanke på elevens beste. Vi går ut fra at det endelige resultatet i stor grad vil være forskjellig fra disse første tankene. Antall kjerneelementer kan bli redusert i løpet av prosessen. Utvalget vil gjerne ha innspill til den overordnede tenkingen tidlig i prosessen, detaljer kan gjerne vente til senere.

2. Kjerneelementer i naturfag

 • Naturvitenskapelig metode
 • Entreprenørskap
 • Livet og livsprosesser
 • Jorda og verdensrommet
 • Stoffer består av atomer
 • Kretsløp, systemer og sammenhenger
 • Naturlover
 • Å ha glede og nytte av naturen
 • Miljø og bærekraft
 • Teknologi

3. Innhold og perspektiver fra de tverrfaglige temaene. De tre tverrfaglige temaene er bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring

 • bærekraftig utvikling: Naturlover gir muligheter og begrensninger. Naturglede og naturfaglig kunnskap og ferdigheter er "ryggsekken" en borger trenger for å handle bærekraftig.
 • demokrati og medborgerskap: kunnskap/holdninger/kritisk tenkning for å kunne ta gode valg. Argumentasjon
 • folkehelse og livsmestring: uteskole, kroppens funksjoner, seksualitet, kritisk tenkning

4. Begrunnelser for noen prioriteringer kjerneelementgruppa har gjort i faget:

Kjerneelementgruppa ønsker at fremtidens elever i stor grad skal gjøre naturfag, ikke bare lære om naturfag. Undervisningen skal derfor gi en forståelse som inkluderer å kunne forklare eller å kunne gjøre/utføre.

Naturvitenskapelig metode er grunnsteinen i faget og omfatter nysgjerrighet, kreativitet, utforskning, observasjon, kritisk tenking og modellering.

Vi ønsker entreprenørskap som læringsstrategi fordi det gir elevene omverdenkompetanse, kreativitetskompetanse, handlingskompetanse og utvikling av personlige egenskaper i samarbeid med andre.

Å ha glede og nytte av naturen gir elevene gode opplevelser i naturen og muligheter for et rikere liv.

Elever trenger å forstå den teknologiske verden som omgir oss. Vi ønsker at elevene ikke bare blir forbrukere av teknologi, men også får et grunnlag for å kunne være med å utvikle teknologien og anvendelsen av den.

5. Innspill til naturfag

Det er mulig å sende innspill selv om du ikke har svart på alle spørsmålene.

Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at forslaget stemmer med det du mener er det viktigste i faget?

Kjerneelementer i naturfag
Kommentarer til høringsutkast fra UDIR, 26.9.2017
Førsteamanuensis John Magne Grindeland, Institutt for lærerutdanning/NTNU

Først en generell kommentar til kjerneelementer (KE) slik det framstår i de ulike fagene:
Ved en raske gjennomlesning av KE i de ulike fagene slår det en hvor ulikt dette er løst i de forskjellige fagene. Noen fag har få punkter som er utdypa i tekst på ulikt vis, andre har flere punkter som delvis er utdypa og naturfag har ganske mange punkter som ikke er utdypa i det hele tatt.

Så noen kommentarer til naturfags KE spesifikt. Disse spriker ganske vidt, men dette er muligens i tråd med beskrivelsen av KE – at det ikke bare skal være begreper og kunnskapsområder, men også metoder, tenkemåter og uttrykksformer i faget? Det som imidlertid er vanskeligere er å tolke hva som menes med de ulike prikkpunktene. Noen er ganske konkrete og entydige(?) – teknologi, livet og livsprosesser (oks. biologi), andre er trolig vanskeligere å bli enige om betydningen av – kretsløp, systemer og sammenhenger; naturlover (noen av dem eller naturlover som (meta)begregp?). Osv.

Når det skal utpekes "kjerneelementer" i naturfag bør det vel være elementer som mange av aktørene kan kjenne igjen – og helst anerkjenne som temmelig sentrale? I stedet for å kommentere videre på hvilke av de forslåtte som kan sies å delvis omslutte hverandre, hvilke som virker fremmede som KE (entreprenørskap?), er vanskelige å tolke innholdet i, vil jeg heller foreslå et annet sett KE. Muligens inspirert av William, men skal til kjernen må man vel skjære?

Alternativt forslag til kjerneelementer i naturfag:
• Naturvitenskapelig metode
Helt grunnleggende for å forstå hva naturvitenskap er, er forståelsen av hvordan naturvitenskapen har frambrakt sin viten og hva det innebærer at vår viten om naturen er basert på hypotetisk-deduktiv metode med testing av utsagn mot en virkelighet utenfor mennesket i seg selv. Å forstå at vår kunnskap om naturen er frambrakt av et vitenskapssamfunn som kritisk forholder seg til egne og andres bidrag er et kjernepunkt for en samfunnsborger og nødvendig for at den enkelte skal kunne forholde seg adekvat til påstander om naturvitenskapelig fenomener som framsettes av ulike aktører i dagens samfunn. Å kunne kritisk vurdere utsagn om naturen på bakgrunn av innsikt i naturvitenskaplig metode er første skritt mot en naturfaglig dannelse.
• Fysikk
• Kjemi
• Biologi
• Geofag
• Teknologi (inkludert IKT)

De siste er ikke forsøkt utdypa fordi jeg tror det er ganske stor enighet om hva som ligger i disse. Så kan man selvfølgelig si at disse punktene er svært omfattende, men det er vel temmelig mange av de foreslåtte også!

Et overordet mål med fagfornyelsen er at lærere, skoleledere og skoleeiere opplever at læreplanene i fag legger til rette for dybdelæring og relevant kompetanse. I hvilken grad tror du forslaget kan bidra til prioritering og dybdelæring i faget?

Ingen kommentar fra instansen

De nye læreplanene vil ha følgende tre tverrfaglige temaer:

 • bærekraftig utvikling
 • demokrati og medborgerskap
 • folkehelse og livsmestring

Temaene skal inngå der det er faglig relevant. Har du innspill til hvilket innhold og perspektiver fra de tverrfaglige temaene som er sentrale fra faget?

Ingen kommentar fra instansen

Verdigrunnlaget skal integreres tydeligere i fag. Vi har nettopp fått ny overordnet del for skolen. Hva mener du er viktig å integrere i faget ut i fra dette verdigrunnlaget?

Ingen kommentar fra instansen

Kreativitet, teknologi, innovasjon og entreprenørskap skal integreres i fag. Hvordan mener du/dere at det kan gjøre i dette faget?

Ingen kommentar fra instansen

Det skal bli tydeligere hvilke fag som ansvar for ulike sider ved de grunnleggende ferdighetene (lesing, regning, skriving, digitale ferdigheter og muntlige ferdigheter) som skal utvikles i faget. Hvilke sider av de grunnleggende ferdighetene er relevante i faget?

Ingen kommentar fra instansen

Læringsstrategier skal integreres i fagene der det er faglig relevant. Hvilke læringsstrategier er en del av kompetansen i faget?

Ingen kommentar fra instansen

Hvilke andre fag bør utviklingen av kjerneelementer i dette faget ses i sammenheng med?

Ingen kommentar fra instansen

Hva er det viktigste elevene skal sitte igjen med etter utdannelsen i naturfag?

Ingen kommentar fra instansen

Hvorfor skal vi ha naturfag i skolen?

Ingen kommentar fra instansen

Hvilke viktige samfunnsinteresser skal gjenspeiles i det allmenndannende faget naturfag?

Ingen kommentar fra instansen